Автошкола 24

Договір надання послуг на навчання в Автошколі


м. Київ                                                                                               "____"________ 201__р.

 

Приватне підприємство «ЮКОН АВТО», яке діє на підставі ліцензії від 02.03.2017р. серія МВС N 000641, виданого Міністерством внутрішніх справ України, в особі директора Михалко О.В., який діє на підставі Статуту, (надалі іменується "Автошкола"), з однієї сторони, та _____________________________ паспорт: серія______, №___________, виданий __________________________________________

дата видачі «_____» __________________р, зареєстрований за адресою: _____________________________________________, (надалі іменується "Учень"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони"), уклали цей договір про наступне:


1.1. За цим договором Автошкола приймає на себе зобов'язання за рахунок коштів Учня здійснити навчання з підготовки водіїв відповідно до затвердженої "Програмою підготовки водіїв транспортних засобів" (надалі іменується "Навчальна програма"), а Учень зобов'язується пройти курс навчання згідно Навчальної програми і оплатити послуги Автошколи.

1.2. Освітні послуги надаються відповідно до навчального плану і розкладом занять, розробленими в Автошколі.


2.1. Навчання проводиться за програмою «Підготовка водіїв автотранспортних засобів кат. «____».

2.2. Термін навчання визначається відповідно до навчального плану.

2.3. Заняття проходять в групах не більше 25 чоловік.

2.4. Заняття проводяться по ____________________________________________(вказати дні тижня)

 з ____г. ____ хв. до ____г. ____хв.

2.5. Місце проведення занять: __________________________________.

2.6. За підсумками навчання та успішно зданих підсумкових іспитів Учневі оформляється Свідоцтво про проходження навчання.

2.7. Пакет документів, оформлених Автошколою, надає Учневі право на здачу іспитів в Сервісному центрі.

2.8. Сторони погоджуються з тим, що результати здачі внутрішніх іспитів Автошколи та іспитів в Сервісному центрі є показником індивідуальних здібностей Учня ефективно засвоювати Навчальну програму, застосовувати отримані навички і, як наслідок цього, не можуть гарантуватися Автошколою.


3.1. Автошкола зобов'язана:

3.1.1 провести навчання Учня відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти 8322.2 160008-2006, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 р. №632:

3.1.2. організувати і забезпечити належне виконання послуг, передбачених пунктом 1.1. цього договору;

3.1.3. забезпечити приміщеннями, які повинні відповідати санітарним і гігієнічним вимогам; оснастити їх необхідним обладнанням;

3.1.4. розробити навчальний план, організувати проведення занять, дотримуватись вимог, які пред'являються до навчального процесу;

3.1.5. забезпечити навчально-методичними матеріалами і літературою;

3.1.6. прочитати курс лекцій з Правил дорожнього руху України;

3.1.7. перед проведенням практичних занять проводити інструктаж;

3.1.8. надавати автомобіль для проведення практичних занять в справному технічному стані;

3.1.9. провести іспити і видати документ про вивчення програми, зазначеної в пункті 2.1. цього договору;

3.1.10. організувати групи для прийому кваліфікаційних іспитів з видачі водійських посвідчень в Сервісному центрі;

3.1.11. надавати інші послуги за угодою з Учнем;

3.1.12. Дотримувати умов цього договору та додаткових угод, укладених з Учнем.


4.1. Автошкола має право:

4.1.1. Встановлювати навчальний розклад і навчальний графік.

4.1.2. Вимагати оплати послуг, передбачених пунктом 1.1. цього договору і додатковими угодами з Учнем.

4.1.3. Вважати проведеними пропущені без поважної причини заняття.

4.1.4. Переносити дату і час проведення занять, попередньо повідомивши про це Учня.

4.1.5. Переносити терміни навчання у разі неявки Учня на заняття з поважної причини.

4.1.6. Відмовитися від виконання даного договору за умови повного відшкодування збитків Учневі.


5.1. Учень зобов'язаний:

5.1.1. оплатити надані йому послуги у строки та в порядку, визначені договором;

5.1.2. повідомляти Автошколі про зміну документів, місця проживання, телефону в 3-х денний  термін;

5.1.3. відвідувати всі заняття пропонованого курсу;

5.1.4. сповіщати Автошколу про поважні причини відсутності на заняттях і представляти документи, що свідчать про поважність причин відсутності;

5.1.5. дотримувати умов цього договору та додаткових угод, укладених з автошколою;

5.1.6. дбайливо ставитися до майна Автошколи і третіх осіб;

5.1.7. відшкодовувати збитки, завдані майну Автошколи і третіх осіб відповідно до законодавства України.


6.1. Учень має право:

6.1.1. відвідувати заняття, користуватися навчально-методичними матеріалами, літературою, обладнанням і транспортними засобами, наданими Автошколою в освітніх цілях;

6.1.2. укладати з Автошколою угоди на надання додаткових освітніх послуг;

6.1.3. відмовитися від оплати додаткових послуг, не передбачених цим договором і угодою з Автошколою;

6.1.4. отримувати необхідну інформацію про Автошколу;

6.1.5. в будь-який час відмовитися від виконання цього договору за умови оплати Автошколі фактично понесених витрат.

6.1.6. після закінчення терміну навчання здати іспити і отримати документ про вивчення програми, зазначеної у пункті 2.1. цього договору;

6.1.7. дві спроби на здачу внутрішнього іспиту в Автошколі;

6.1.8. скласти кваліфікаційні іспити з видачі водійських посвідчень в Сервісному центрі України.


7.1. Вартість послуг за даним договором становить ______________ гривень.

7.2. Додаткові освітні послуги оплачуються за згодою сторін.

7.3. Оплата послуг Автошколи проводиться поетапно. Остаточний розрахунок проводиться  у термін не пізніше ніж за два тижні до складання внутрішнього іспиту в Автошколі. За домовленістю Сторін, оплата може бути здійснена повністю одним платежем.

7.4. Грошові кошти, зазначені у пункті 7.1., вносяться в касу або в касу банка  ПП «ЮКОН АВТО», зг. отриманого рахунка-фактури.

7.5. У разі відмови Учня від курсу на будь-якому етапі навчання, кошти, сплачені ним Автошколі, не повертаються.

7.6 У разі невиконання Учнем п 6.1.6 цього договору, Учень автоматично буде зарахований на повторний курс, вартість якого складатиме 500 гривень

7.7 Вартість подачі автомобіля в Сервісний центр України складатиме 150 гривень


8.1. Цей договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання.


9.1. Умови, на яких укладений цей договір, можуть бути змінені або за угодою сторін, або відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до цього договору, а також всі угоди між Автошколою і Учнем складаються в письмовій формі.

9.2. Цей договір може бути розірваний за згодою сторін.

9.3. За ініціативою однієї із сторін договір може бути розірваний на підставах, передбачених чинним законодавством України.

9.4. Якщо Учень своєю поведінкою систематично порушує права і законні інтереси інших учнів і співробітників Автошколи, розклад занять або перешкоджає нормальному здійсненню освітнього процесу, Автошкола має право відмовитися від виконання договору після третього попередження. Вартість навчання при цьому Учневі не повертається.

9.5. Якщо Учень пропустив 21% занять з неповажної причини або не приступив до навчання протягом 2 (двох) днів з моменту початку занять, то цей договір може бути розірваний.  

9.6. Договір вважається розірваним з дня письмового повідомлення Автошколою Учня про відмову від виконання договору.

9.10. Якщо Учень вирішив відмовитись від навчання після реєстрації групи в Сервісному центрі, то при розірванні договору гроші, які були оплачені Учнем за навчання, не повертаються.


10.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

10.2. Припинення (закінчення терміну) дії цього договору тягне за собою припинення зобов'язань сторін по ньому, але не звільняє сторони від відповідальності за порушення договору, якщо такі мали місце при виконанні умов цього договору.

10.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором при виникненні нездоланних перешкод, під якими розуміються: стихійні лиха, масові безлади, заборонні дії влади і інші форс-мажорні обставини.


11.1. По завершенню навчання сторони підписують Акт наданих послуг.

11.2. Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів. При не врегулюванні сторонами розбіжностей, що виникли спір вирішується в судовому порядку.

11.3. Цей договір складений українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.


АВТОШКОЛА

ПП «ЮКОН АВТО», 03061, м. Київ, вул. Електротехнічна, 5

р/р 26008052612441 в ПАТ «Приватбанк» м.Київ

МФО 320649, ЄДРПОУ 38448203

Є платником єдиного податку.

 

Директор ____________Михалко О.В.

 

УЧЕНЬ

П.І.П._____________________________________

 

Тел..______________________________________

 

Email _____________________________________